ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

‘’ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ’’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 1

 

 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ‘’ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ’’. Έχει σφραγίδα που στην περιφέρεια αναγράφει την επωνυμία και τον χρόνο της ίδρυσής του και στο κέντρο ένα παραδοσιακό διακοσμητικό σχέδιο καραβιού.

 2. Η έδρα του σωματείου ορίζεται η Ανάβυσσος Αττικής.

  Άρθρο 2        

   

  Σκοπός του σωματείου είναι:

 1. Λειτουργία χορευτικών τμημάτων στα οποία θα διδάσκονται ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί καθώς και νεότεροι χοροί.

 2. Η επιστημονική έρευνα, μελέτη, διάσωση, προβολή και ανάδειξη όλων των εκφάνσεων του λαϊκού μας πολιτισμού (κοινωνική συγκρότηση, ήθη και έθιμα, λαϊκή τέχνη), τοπικού και ευρύτερου ελληνικού.

 3. Οργάνωση και πραγματοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, διαλέξεων, παραστάσεων, ταξιδίων, μαθημάτων και κάθε μορφής εκδηλώσεων για θέματα σχετικά με το λαϊκό πολιτισμό.

 4. Συνεργασία με ελληνικούς και ξένους οργανισμούς, φορείς και ιδιώτες για την προώθηση και διάδοση κοινών στόχων στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του σωματείου.

 5. Η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων σχετικών με τις πολιτιστικές δραστηριότητες ή κατευθύνσεις που κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου και τη μεγιστοποίηση του προσδοκώμενου αποτελέσματος της πολιτιστικής προσφοράς του.

 6. Εκμάθηση παραδοσιακών και νεότερων μουσικών οργάνων καθώς και εκμάθηση παραδοσιακού και νεότερου τραγουδιού.

 7. Δημιουργία βιβλιοθήκης  και λαογραφικού μουσείου.

 8. Η υλοποίηση των σκοπών του σωματείου επιδιώκεται γενικότερα με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 9. Απαγορεύεται απολύτως κάθε παρέκκλιση από τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς χωρίς να τροποποιηθεί το παρόν, καθώς και κάθε ανάμειξη του σωματείου στην πολιτική.  

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

  ΜΕΛΗ

  Άρθρο 3

  Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 1. Ως τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γραφτούν πρόσωπα με ευδόκιμη παρουσία στο χώρο των σκοπών και δραστηριοτήτων του σωματείου ή όσα επιδεικνύουν πραγματικό ενδιαφέρον για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών και έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από τον νόμο ηλικία. Η αίτηση εγγραφής μέλους υποβάλλεται στο Δ.Σ, το οποίο εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση.

 2. Επίτιμα μέλη με απόφαση του Δ.Σ ανακηρύσσονται άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην προώθηση και επίτευξη των σκοπών του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για την εγγραφή τακτικού μέλους και την ανακήρυξη επίτιμου μέλους, το Δ.Σ αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών του.

  Δεν μπορεί να είναι μέλος

  α) όποιος στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ή να μετέχει σε ενώσεις προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση

  β) ο αμετάκλητα στερηθείς των πολιτικών δικαιωμάτων

  γ) ο αμετάκλητα καταδικασμένος σε ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, παραχάραξη, πλαστογραφία, δωροδοκία και απιστία περί την υπηρεσία.

  3. Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται εφ’όσον έχουν εκπληρώσει τις προς το σωματείο υποχρεώσεις τους.

  4.  Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται (6) έξι μήνες μετά την εγγραφή τους πλην των ιδρυτικών.

  Άρθρο 4

  Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με έγγραφο διαγραφής. Η αιτιολογούμενη απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Δ.Σ με απλή πλειοψηφία των μελών του.

  Μέλος του σωματείου που θα αποκαλυφθεί να εργάζεται εναντίον των σκοπών του ή να παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ ή της Γεν. Συνέλευσης έχει πειθαρχικές ευθύνες και υπόκειται στις εξείς κυρώσεις:

 1. Προσωρινή αποβολή ενός έτους. Η παραπάνω ποινή επιβάλλεται από το Δ.Σ, το μέλος που διώκεται μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης στην πρώτη μετά την επιβολή Γενική Συνέλευση.

 2. Οριστική αποβολή που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα από την Γεν. Συνέλευση.

  Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικής κυρώσεως το μέλος που διώκεται πρέπει να καλείται από το Δ.Σ μέσα σε εύλογη χρονική προθεσμία σε έγγραφη απολογία. Η πειθαρχική εξουσία για τα μέλη του Δ.Σ ασκείται κατά την παραπάνω διαδικασία από την Γεν. Συνέλευση.

  Άρθρο 5

  Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής και μηνιαίας συνδρομής που θα καθορίζονται εκάτοστε από το Δ.Σ. Μέλη που θα καθυστερούν τη συνδρομή τους πέραν του έτους αδικαιολόγητα μπορούν να διαγραφούν από το σωματείο μετά από έγγραφη ειδοποίηση που επιδίδεται πριν από 10 ημέρες. Μέλη που διαγράφονται επανεγγράφονται μόνο με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης και εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι της διαγραφής.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

  ΠΟΡΟΙ 

  Άρθρο 6

            Πόροι του σωματείου είναι:

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής και συνδρομής των μελών

 2. Εισπράξεις από τις κάθε μορφής εκδηλώσεις του σωματείου και τις εν γένει δραστηριότητες.

 3. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις τακτικές ή έκτακτες από δημόσιες αρχές ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

  Τηρείται λογαριασμός ταμιευτηρίου σε δημόσιο ή ιδιωτικό τραπεζικό οργανισμό, τον οποίο δικαιούνται να διαχειρίζονται από κοινού ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας του Δ.Σ. Για ανάληψη άνω των 1.000€ απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

  Η περιουσία του σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που προβλέπονται στο καταστατικό. 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

  Άρθρο 7

  Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου. Συγκροτείται από τα τακτικά μέλη του σωματείου και βρίσκεται σε απαρτία άν είναι παρόντες το ½ των τακτικών μελών συν ένα (1) τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν βρεθεί απαρτία συγκαλείται δεύτερη συνέλευση μέσα σε (10) ημέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα. Δεν προσμετρώνται τα επίτιμα μέλη που έχουν δικαίωμα λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εκλέγονται Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας από το σώμα. Τηρούν τα πρακτικά της Γεν. Συνέλευσης και αφού τα καταχωρήσουν στο Βιβλίο Γεν. Συνελεύσεων τα υπογράφουν και τα παραδίδουν στον Γεν. Γραμματέα προς φύλαξη. Κατά την τακτική Γεν. Συνέλευση διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου της Γεν. Συνέλευσης υπερισχύει.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   

  Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με ανάταση της χειρός.

  ΣΥΓΚΛΗΣΗ

   

  Η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ τακτικά μια (1) φορά τον χρόνο και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Έκτακτα όταν το ζητήσει το Δ.Σ ή με αίτηση το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών εντός (10) δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης καθώς επίσης, η εξελεγκτική επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.

  Τα τακτικά μέλη καλούνται στη Γεν. Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, στις οποίες περιλαμβάνονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης. Στη Γεν. Συνέλευση συζητούνται τα θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση και αυτά ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ ένα (1) μήνα πριν τη Γεν. Συνέλευση. Η δε πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον (10) δέκα ημέρες νωρίτερα.

  Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

   

  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

   

            Η ψηφοφορία στη Γεν. Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης και προσωπικά εν γένει ζητήματα είναι μυστική.

  Α. Κάθε δυο (2) έτη διενεργούνται οι αρχαιρεσίες. Για το σκοπό αυτό εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία διενεργεί τις αρχαιρεσίες. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων διενεργείται κλήρωση μεταξύ των από την επιτροπή.

  Β. Η εφορευτική επιτροπή κατά την εκλογή της συγκαλείται και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της, παραλαμβάνει το μητρώο των μελών και όλα τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, αυτή εποπτεύει για την τήρηση της τάξης και την,  σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό, διενέργεια αρχαιρεσιών. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών των εκλογών και του αποτελέσματος αυτών καταρτίζει πρακτικό. Τούτο υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

  Γ. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες για την εκλογή τους στο Δ.Σ ή την εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλουν αιτήσεις εγγράφως προς την εφορευτική επιτροπή και την ίδια ημέρα της εκλογής.

   

 2. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ ασκείται από τριμελή εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση, εποπτεύει και ελέγχει κατά έτος την οικονομική διαχείριση του σωματείου, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές καθώς και τις δαπάνες. Υποβάλλει έκθεση στην τακτική Γεν. Συνέλευση.

  Στη διάθεσή της τίθενται όταν ζητηθούν τα βιβλία διαχείρισης του σωματείου με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγεται και ένα αναπληρωματικό. Η θητεία της είναι διετής.

   

 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

  Το Δ.Σ αποτελείται από 7 μέλη. Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Υλικού και 2 μέλη. Οι τρείς (3) πρώτοι επιλαχόντες είναι αναπληρωματικοί. Η θητεία του είναι διετής.

            Το Δ.Σ συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση από το μέλος που πλειοψήφησε εντός μιας εβδομάδας από την εκλογή του. Τα εκλεγέντα μέλη εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Υλικού και τα μέλη.

  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

   

            Το Δ.Σ διοικεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντα του σωματείου σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό. Συντάσσει απολογισμό της διαχείρισης κάθε έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, τα οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Αποφασίζει σχετικά με κάθε ζήτημα που συνεπάγεται δαπάνη ή υποχρέωση του σωματείου, τα δικαιώματα εγγραφής και συνδρομής των μελών του σωματείου και για κάθε άλλο θέμα που δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες της Γεν. Συνέλευσης.

   

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

   

            Το Δ.Σ συνεδριάζει μια (1) φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του νομικού αναπληρωτή του και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 4 μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρείς συνεδριάσεις  θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.

   

  Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, υπογράφει συμβάσεις με τρίτους, υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής, συγκαλεί το Δ.Σ σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις όταν το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν εγγράφως 4 μέλη του Δ.Σ και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Οι προσκλήσεις για τη συνεδρίαση του Δ.Σ αποστέλλονται στα μέλη του τρεις μέρες πριν από αυτήν και περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

   

  Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου, συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, εισηγείται προς το Δ.Σ τα προς συζήτηση θέματα, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γενικών Συνελεύσεων, μεριμνά για την εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών και του καταστατικού. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ένας από τα μέλη του Δ.Σ.

   

  Γ. ΤΑΜΙΑΣ

  Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με διπλότυπες αποδείξεις, με υπογραφή του ιδίου και του Προέδρου. Οι πληρωμές πρέπει να στηρίζονται σε ανάλογα παραστατικά έγγραφα. Τηρεί τα απαιτούμενα λογιστικά βιβλία και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων. Ο ταμίας καταθέτει κάθε χρόνο τον απολογισμό του προηγούμενου έτους. Ταυτόχρονα κλείνονται τα λογιστικά βιβλία και ο ταμίας τα παραδίδει στην Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και έγκριση.

   

  Δ. ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

  Ο Έφορος Υλικού είναι επιφορτισμένος και υπεύθυνος για τη διαχείριση του υλικού του σωματείου και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ για τις ανάγκες και τις ελλείψεις του υλικού.

           

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   

  Άρθρο 8

   

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

  Την τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζει με πλειοψηφία τα ¾ των παρόντων τακτικών μελών της Γεν. Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ ή μετά από έγγραφη αίτηση (20) είκοσι τουλάχιστον τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του σωματείου.

   

  Άρθρο 9

  ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος το σωματείο διαλύεται για ειδικούς λόγους με απόφαση της ειδικά για αυτό συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των παρόντων και δικαιούμενων ψήφου τακτικών μελών μετά από πρόταση του Δ.Σ ή μετά από έγγραφη αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικών μελών απαιτούμενης της ίδιας με το προηγούμενο άρθρο απαρτίας.

   

  Άρθρο 10

   

  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του περιέρχεται σε όποιον φορέα αποφασισθεί κατά την ειδικά συγκαλούμενη Γεν. Συνέλευση.

   

  Άρθρο 11

   

  ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  Τα βιβλία που τηρεί το σωματείο είναι

 1. Μητρώο μελών

 2. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

 3. Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

 4. Βιβλίο ταμείου (Εσόδων – Εξόδων)

 5. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

 6. Βιβλίο Υλικού

  Άρθρο 12

   

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Το σωματείο διευθύνεται από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που εκτελεί χρέη Δ.Σ μέχρι την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συγκληθεί εντός (15) ημερών από την εγγραφή του σωματείου στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου.

   

  Άρθρο 13

   

  Το σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις σωματείων. Σχετικά αποφασίζει η Γεν. Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το σωματείο εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι. Πράξεις των οργάνων του σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

  Άρθρο 14

   

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

  Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του σωματείου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής:

  α) δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο των τακτικών μελών ποσό δέκα (10) ευρώ.

  β) ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό δεκαπέντε (15) ευρώ.

   

  Άρθρο 15

   

  Το καταστατικό αυτό αποτελείται από δεκαπέντε (15) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου όπως ακολουθεί κατά τη συνέλευση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010.